Knjiga eseja

Mirna Rudan Lisak

APSTRAKTNA REPRODUKTIVNA KAO PRODUKTIVNA UMJETNOST: Kromatske fantazije skladatelja Aleksandra Skrjabina, slikara Alekseja Javljenskoga i pijanista Ive Pogorelića

Apstraktna reproduktivna umjetnost novost je u terminologiji iz područja umjetnosti: riječ je o umjetničkoj reprodukciji kojom se originalno djelo izvodi tako da postane posve neprepoznatljivo, unatoč tomu što je u cijelosti nepromijenjeno

O knjizi

Urednik: Andrija Tunjić, izdavač: Matica hrvatska Sisak. Knjiga je dostupna u Knjižnicama grada Zagreba i Knjižnici HAZU. Istaknuta je na službenoj web-stranici Alexej von Jawlensky Archiva S.A. u Locarnu (Švicarska) i službenoj web-stranici legendarnog pijanista Ive Pogorelića.

U knjizi

Ciklus eseja o kulturi i umjetnosti u kojoj autorica na primjeru kromatskih fantazija skladatelja Aleksandra Skrjabina, slikara Alekseja Javljenskoga i pijanista Ive Pogorelića traži odgovor na pitanje može li se i kada reproduktivna umjetnost smatrati produktivnom umjetnošću.

Iz knjige

Dva moderna produktivna i jedan suvremeni reproduktivni umjetnik – na prvi pogled nema ničega zajedničkoga u djelima skladatelja Aleksandra Skrjabina, slikara Alekseja Javljenskoga i pijanista Ive Pogorelića. No u trenutku kada se odabranoj temi pristupi multidisciplinarno, percepcija prestaje biti uvjetovana jednim apsolutnim centrom pa sve perspektive postaju otvorene i bogate mogućnostima, a novi odnosi i veze uspostavljaju se u mašti jednako kao i na promatranju. Tada se prošlost, sadašnjost i budućnost prožimaju, stoga ništa više nije prepreka za sjedinjenje različitih epoha i grana umjetnosti kako bi se ostvario znanstveno-analitički kontrapunkt između triju naizgled neovisnih, a opet duboko povezanih eseja, čiji je cilj razjasniti suvremene tendencije u umjetnosti, ali i pronaći odgovor na pitanje može li se i kada reproduktivna umjetnost smatrati produktivnom umjetnošću.

Upravo je reproduktivna umjetnost poveznicom između odabranih naizgled nepovezanih umjetnika, od kojih su Skrjabin i Javljenski stvarali na prijelazu devetnaestoga u dvadeseto stoljeće, a Pogorelić je našim suvremenikom. Naime, skladatelj je Skrjabin kao diplomirani pijanist zapravo bio reproduktivnim umjetnikom koji je sve svoje snage usmjerio na stvaranje produktivne umjetnosti, slikar Javljenski svoju je produktivnu umjetničku praksu gotovo paradoksalno ostvario na počelima reproduktivne umjetnosti, a pijanist Ivo Pogorelić nikada nije izrazio želju za napuštanjem prostora reproduktivne umjetnosti, iako svojim sugestivnim interpretacijama izvornih djela kao da od reproduktivne umjetnosti želi stvoriti produktivnu umjetnost.

Otkriće poveznica između njihovih umjetničkih ostvarenja omogućilo je sintezu moderne produktivne i suvremene reproduktivne umjetničke prakse te je potaknulo dijalog između dviju grana umjetnosti – slikarstva i muzike. Inovativnim posredstvom analogija reproduktivnu je umjetnost stoga bilo moguće sagledati iz čak triju neovisnih perspektiva, što sam smatrala potrebnim jer sam primijetila da su nastojanja teoretičara i filozofa do sada bila, ali i ostala, primarno usmjerena na područje produktivne, a vrlo malo ili nimalo na područje reproduktivne umjetnosti. Premda su se neki od njih u svojim razmatranjima ipak katkad dotaknuli izvedbenih umjetnosti, količina prostora posvećenoga tim umjetnostima stvara dojam da se reproduktivna umjetnost smatra ili manje vrijednom i važnom umjetnošću, ili ona pak nije ni približno tako temeljito i sveobuhvatno istražena kao što je to produktivna umjetnost.

Prije je iznimkom nego pravilom činjenica da su se Theodor W. Adorno i Hans Sedlmayr u svojim teorijskim i filozofskim raspravama dotaknuli problema interpretacije umjetničkog djela, da se Walter Benjamin posvetio pisanju o umjetnosti u doba tehničke reprodukcije, da je Boris Groys upozorio kako kopija može postati originalom te da se Jean Baudrillard okrenuo svijetu simulacije i simulakruma. Rijedak primjer reproduktivnog umjetnika koji je pisao eseje o reproduktivnoj umjetnosti violinist je Rudolf Kolisch, čiji se rukopisi čuvaju u knjižnici Sveučilišta Harvard. Zato sam ovom zbirkom eseja brojne zatečene praznine pokušala popuniti, a određene postojeće kontroverzije u mišljenjima ukloniti.

Pritom nije izlišno pripomenuti da je danas najveći izazov utvrditi što je uopće vrijedno istraživanja jer na kraju jedne kulture koja se odavno pretvorila u civilizaciju sve su teme već obrađene na bezbroj načina – čak su iste teme obrađene primjenom identičnih znanstvenih metoda kako bi se provjerilo postoje li i kakva su odstupanja u rezultatima zasebno provedenih istraživanja. Stoga je potraga za praznim prostorom za svakoga suvremenog istraživača možda najkreativnijom komponentom njegova rada, pa ne vjerujem da ću pogriješiti ako kažem da je prije odabira teme danas nužno provesti istraživanje prije samoga istraživanja. Slijedom toga, ova je zbirka eseja filozofsko-esejističkoj formi prilagođena moja disertacija koju sam 28. lipnja 2013. obranila na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Istraživanje je bilo multidisciplinarno, njime sam povezala pet grana umjetnosti (likovnu i glazbenu umjetnost, arhitekturu, književnost i ples), kao i teoriju i filozofiju umjetnosti. Povrh toga, uspostavila sam komunikaciju na relaciji znanost – umjetnost, a takav dinamičan prijenos znanja bio je od uzajamne koristi za različite svjetove, u mojem radu ponajprije za likovnu i glazbenu umjetnost te za produktivnu i reproduktivnu umjetničku praksu. Pritom sam eksperimentirala – uvjerena da teorijom likovne umjetnosti mogu objasniti glazbenu umjetnost i obrnuto te da teorijom produktivne umjetnosti mogu objasniti reproduktivnu umjetničku praksu.

Osim što me takav pristup razmatranju različitih grana i medija u konačnici doveo do novih spoznaja o mogućim kretanjima u umjetnosti, tim sam postupkom u djelo nastojala provesti zamisao njemačkoga pjesnika Rainera Marije Rilkea, koji je maštao o mogućnosti da se jedna umjetnost prevede na jezik posve druge umjetnosti. On je pjesnički zaključio da se umjetnosti spajaju iza leđa prirode, a cijelo stoljeće prije mislilac njemačkoga romantizma Novalis fantazirao je o tome što bi se dogodilo kada bi se različiti tragovi prirode međusobno spojili i stvorili jedan posve novi i zagonetni jezik.

Može se zaključiti da je svaku sintezu moguće ostvariti iz najrazličitijih smjerova kretanja, a točku sjedinjenja svih umjetnosti gotovo su svi filozofi nakon Alexandera Gottlieba Baumgartena (od kojih su za ovu zbirku važni Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vladislav Tatarkjevič, Benedetto Croce, Theodor W. Adorno, Hans Sedlmayr i Umberto Eco) pronašli u pojmu estetike. Njihove su, ali i brojne druge interpretacije pomogle objasniti umjetnička djela tako da je postalo jasno što ta djela jesu, „kako su nastala, zašto su nastala, kako izgledaju te u kakvom su odnosu prema životu umjetnika, aktualnim stilovima i pokretima“. Sedlmayrovski rečeno, tek će u trenutku interpretacije umjetničko djelo u cijelosti ostvariti svoju sudbinu. No pritom treba imati na umu da je interpretacija a priori unutarnja nužnost svakoga umjetničkog djela jer bez nje produktivni umjetnici ne bi mogli stvoriti svoju sliku svijeta. Drugim riječima, svaka je interpretacija „objašnjenje i tumačenje koje sadrži eksplicitno gledište i stav osobe koja objašnjava i tumači,“ bilo da je riječ o interpretaciji prirode ili već ostvarenoga umjetničkog djela.

S obzirom na to da se cijela povijest umjetnosti „ponaša kao praksa pripovijedanja o umjetničkim djelima ili skupovima umjetničkih djela, dok diskurs umjetničke kritike postulira mjerila govora i prosudbe o umjetnosti,“ u svojim sam se esejima usredotočila na reproduktivnu umjetnost kao formu interpretacije koja – za razliku od filozofskih rasprava i kritičkih osvrta – nastaje kao djelo umjetnika izvođača, čija zahtjevnost proizlazi iz činjenice da u sebi osim interpretacije također nužno mora sadržavati izvorno djelo u cijelosti. Dakle, sve izvedbene umjetnosti u trenutku oživljavanja napisanoga djela u njemu pronalaze sadržaj koji u neizmijenjenom obliku bez iznimke moraju zadržati. Zato me zanimalo može li analogno apstraktnim likovnim umjetnicima – čija su platna apoteoza duha zbog koje je bez upute autora nemoguće razabrati motiv oko kojega se organizirao izraz – reproduktivni umjetnik svojom interpretacijom također postići potpunu neprepoznatljivost originala.

Potragu za apstraktnim izrazom u reproduktivnoj sam umjetnosti provela jer sam primijetila da su brojni povjesničari, teoretičari i filozofi (od kojih svakako treba istaknuti Georga Wilhelma Friedricha Hegela, Oswalda Spenglera, Arthura C. Dantoa i Hansa Beltinga) nakon slijeda svih figurativnih stilskih koncepata u apstrakciji prepoznali sam kraj zapadne umjetnosti. Naime, u trenutku kada se kultura pretvorila u civilizaciju, produktivna je umjetnost izgubila životnost prijeko potrebnu za stvaranje unutarnje nužnog oblika umjetnosti – oblika za koji Spengler kaže da u određenom povijesnom trenutku može biti takav i nikako drukčiji, stoga se postmoderna kultura i umjetnost ne opisuju kao „nova epoha poslije moderne ili kao prijelazna (trans) epoha između moderne i budućnosti, nego kao katastrofični kraj moderne.“

Ipak, zaključila sam da zapadna kultura neće posve izgubiti svoju prijašnju nužnost sve dok reproduktivna umjetnost također ne iscrpi sve svoje izražajne mogućnosti, a kako još nije izrazila sve što je tijekom povijesti izrazila kultura koje je ona sastavni dio, moja je hipoteza bila da bi danas, u suvremenom kontekstu, ponovno trebalo biti moguće pronaći apstraktni izraz, i to u obliku odjeka sebe samoga u reprodukciji vlastite produkcije.

Takva je hipoteza u suglasju sa Spenglerovim i Hegelovim uvjerenjem da umjetnost na kraju jedne kulture više ne živi u osjetilnosti, nego mnogo više u predočavanju i mišljenju o umjetnosti, pa reproduktivna umjetnost poput metaumjetnosti (analitičke umjetnosti koja govori o prirodi umjetnosti, umjetničkom radu, svijetu umjetnosti i o kulturi u kojoj nastaje), o vlastitoj kulturi možda najviše može reći upravo ponovnim oživljavanjem slijeda svih njezinih povijesnih stilskih koncepata, gdje umjetničke i estetske vrijednosti nastaju kao rezultat spoznajnih ciljeva umjetnika analitičara.

U želji da i sama svojim esejima izrazim pripadnost zapadnoj kulturi, nastojala sam se uzdići iznad svih matematičkih zakonitosti kako bih posredstvom analogija od dijalektičkih suprotnosti ostvarila novi skup vrijednosti, za koji sam očekivala da bi mi mogao pomoći da utvrdim granice, otkrijem uzroke i veze te stvorim širu sliku iznad posebnosti detalja. Jer filozofiju nakon analize zanima samo konačna sinteza, pa sam na tom putu svaki razmatrani fenomen rastavila na njegove dijalektički polarizirane elemente kako bih u konačnici od prijašnjih nepovezanosti stvorila novu kreativnu cjelinu.

Osim toga, u svakom sam eseju potaknula komunikaciju između dviju dijametralno različitih grana umjetnosti kako bih ispitala mogu li se razvojni procesi, teorijski koncepti i instrumenti iz jednoga umjetničkog područja primijeniti na posve suprotno umjetničko područje. U skladu s time, u mojim se esejima sve zbiva u stalnom razvoju teza, antiteza i sinteza u okviru jedinstva i borbe suprotnosti, skokovita prijelaza kvantitete u novu kvalitetu uz negaciju negacije, i zato je KAO, izgovoren ili prešućen, za mene kao i za francuske nadrealiste „najzanosnija od svih riječi, jer preko njega se odmjerava moć ljudske imaginacije i odigrava najviša sudbina duha. Metafora i usporedba nezamjenjivo su prometalo analogijskog mišljenja, a pored njih sve figure, što ih nabraja retorika, zapravo su nevažne“.

Na tom sam počelu u prvom eseju pod naslovom Mistični akord Aleksandra Skrjabina kao marioneta Heinricha von Kleista u međuodnos dovela niz antipoda kako bih na konkretnom umjetničkom primjeru provela analizu cijele zapadne produktivne umjetnosti. Taj je esej i najopsežniji, pa sam sve svoje spoznaje kasnije mogla prenijeti na preostala dva istraživanja. U tom sam procesu razum prepustila mašti te sam sparivanjem žestokih suprotnosti težila spoznaji prividno nemoguće stvarnosti, zato što se sraz između marionete i akorda odvija u sukobu za umjetnika dvaju podjednako bitnih područja: realnoga svijeta fizičkoga tijela i imaginarnoga svijeta umjetničkog djela.

Budući da je suvremena reproduktivna umjetnost okosnicom čitave zbirke, vlastitu sam produktivnu aktivnost odlučila učiniti reproduktivnom, stoga prvi esej u maniri reproduktivnih umjetnosti u sebi sadržava izvorni Kleistov dijalog O marionetskom kazalištu, a sve što se u znanstveno-umjetničkom smislu oko njega zbiva sublimira moju interpretaciju i izvornoga Kleistova teksta i odabrane Skrjabinove tonske cjeline. Iz tog je razloga Kleistova anegdota jedina vizualno izdvojena kurzivom.

Estetiku, pratiteljicu umjetnosti, proučavala sam kao jednu od brojnih filozofija koje slijede načelo univerzalnosti. Promišljala sam o tome zašto je čovjek osuđen na fragmentarnost vlastita shvaćanja te u kakvoj je vezi ta ograničenost s pojmom ljepote. Istraživala sam metode kojima se umjetnici koriste kako bi vlastitim djelima iskazali svoje mišljenje o svijetu te nastojala razjasniti može li se umjetnost ikako osloboditi mimeze – čovjekove potrebe za oponašanjem prirode. Muzičkom sam se proporcijom koristila kao očitovanjem najvišeg Reda primjenjivog na sva područja umjetnosti uopće, a kasnijim sam uvođenjem kompleksnijih odnosa na razini harmonije i figure u pokretu problematiku svjesno zakomplicirala, u namjeri da na primjeru jedne marionete i jednoga muzičkog akorda rasvijetlim što se doista događa u trenutku kada se očituju najviši Zakon i Red.

Povezujući znanje iz područja znanosti i brojnih grana umjetnosti pronašla sam središte nove perspektive te izoštrila pogled na odabrane povijesne mijene paradigme, i to u trenutku kada ulaze u krizu. Stoga se u tom smislu svaki razmatrani pojam može smatrati još jednim mojim korakom na putu od antike pa sve do danas. Takav pristup omogućio mi je analizu postupaka modernih umjetnika, kojom sam objasnila što je za njih klasična umjetnost, sve kako bih na temelju prošlosti i sadašnjosti u konačnici pokušala ustvrditi zašto se danas još jedino reproduktivna umjetnost može smatrati unutarnje nužnim oblikom umjetnosti.

U drugom sam eseju pod naslovom Muzički ikonostas slikara Alekseja Javljenskoga na primjeru jednoga produktivnog umjetnika – koji se u svom radu oslanjao na sva počela reproduktivne umjetnosti – nastojala istaknuti temeljne razlike između produktivne i reproduktivne umjetničke prakse, ali i otkriti mogu li se i uz koje kompromise na umjetničko područje slikarstva primijeniti određeni muzički instrumenti. Riječ je o interdisciplinarnom pogledu na slikarstvo ostvareno tehnikom kromatskoga nijansiranja u serijama djela maloga formata, za koje je Javljenski u svojim memoarima napisao da je nastalo kao izraz njegove želje da likovnim jezikom prikaže muzičku harmoniju svijeta.

Vođena umjetnikovim riječima, njegove sam kompozicije boja dešifrirala i provjerila skrivaju li se unutar njegovih slika doista muzički akordi. Tim sam postupkom također ispitala mogu li dvije komplementarne umjetnosti jedna drugoj komplimentirati, odnosno može li arhitektonska statičnost harmonije oblika pridonijeti muzičkoj dinamičnosti cjelovitih slikarskih serija. To je bilo nužno kako bih otkrila u kojim je sve slojevima svoje umjetnosti Javljenski ostvario ritam, harmoniju i melodiju, usprkos tvrdnji Vasilija Kandinskog da slikar sav sadržaj svoga djela gledatelju prenosi u jednom trenutku.

Pritom me zanimalo u kojoj su mjeri interpretacije kustosa te muzejska i galerijska izlagačka praksa presudni za prenošenje poruke koju umjetnici upisuju u svoja djela, s obzirom na to da moderna i suvremena umjetnost često ovise o tumačenju nekoga drugoga, a ne umjetnika, kako bi se uopće mogle prikazivati kao umjetnost. Na samom sam kraju konfrontirala izvorna umjetnička djela i njihove kopije, jer sam primijetila da tehnička reprodukcija katkad recipijentu može reći više čak i od samih originala.

Obogaćena spoznajama iz prijašnjih dvaju istraživanja, u trećem sam se eseju pod naslovom Pogorelićeva reproduktivna umjetnost kao kraj zapadne kulture posve posvetila reproduktivnoj umjetnosti, koja na najvišem stupnju civilizacije možda još jedina može ostvariti posve nov i originalan umjetnički izraz. Kako bih što temeljitije istražila prijelaz iz figurativne forme u apstrakciju, u prvom sam dijelu eseja na temelju teorijskih rasprava Wilhelma Worringera uspostavila razliku između pojmova uživljavanja i apstrakcije te sam nastojala ustvrditi zbog čega, gdje i kada se apstraktni izraz javlja u likovnoj umjetnosti zapadne kulture. Analizirala sam metode kojima su umjetnici stvarali taj izraz te promišljala o tome zašto se on smatra simptomom kraja zapadne umjetnosti.

U drugom sam dijelu eseja zatim sve navedeno pretvorila u polazišnu točku potrage za istim fenomenima u reproduktivnoj umjetnosti, u kojoj još nije zabilježena mogućnost praćenja epohalnih stilskih obilježja. Istodobno sam se poslužila filozofijom muzike dvadesetoga stoljeća, koju sam s teorijskim pretpostavkama iz područja likovnih umjetnosti primijenila na područje reproduktivne umjetničke prakse, jer sam na temelju analize produktivne umjetnosti pretpostavila da bi reproduktivna umjetnost na vrhuncu svoje kreacije također u konačnici morala ostvariti apstraktni izraz.

Na tom sam putu očekivala da ću rasvijetliti što reproduktivna umjetnost znači produktivnoj, može li i ona doista iskazati težnju prema apstrakciji, na koje sve načine te može li se pijanista Ivu Pogorelića smatrati apstraktnim reproduktivnim umjetnikom. Zbog toga je bilo nužno ustvrditi je li u reproduktivnoj umjetnosti, kao interpretaciji ograničenoj konkretnim vizualnim, notnim ili nekim drugim tekstom, moguće i do koje mjere postići neprepoznatljivost originala, odnosno može li reproduktivna umjetnost unatoč svim svojim ograničenjima također biti smatrana produktivnom umjetnošću. Pritom sam objasnila i zašto se današnji duh vremena može smatrati visokoreproduktivnim, čak koproduktivnim, čime sam svoje istraživanje povezala sa suvremenim kontekstom.

Ova zbirka nastala je kao rezultat triju zasebnih, ali u primjeni metode na rad triju međusobno neraskidivo povezanih istraživanja, a sva su tri eseja pojedinačno već objavljena u časopisu za književnost, kulturu i znanost Riječi Matice hrvatske Sisak. Igrom slučaja objavljeni su kronološki obrnutim redoslijedom te u ponešto izmijenjenoj verziji, tako da je Apstrakcija u reproduktivnoj umjetnosti kao kraj zapadne kulture objavljena u broju 1-2 iz 2012. godine, Muzički ikonostas slikara Alekseja von Javljenskoga u broju 3-4 iz 2012. godine, a Mistični akord Aleksandra Skrjabina kao marioneta Heinricha von Kleista objavljen je u broju 1-4 iz 2014. godine.

Na kraju, još samo želim istaknuti da je svrha ovoga rada u originalnom doprinosu izvornom znanju na način da se pronađe, objasni, ali i ostvari suvremena praksa umjetničke reprodukcije, koja iskazuje iste pristupe apstrakciji kakve je produktivna umjetnost očitovala prije više od stotinu godina. U tom je smislu ovo moje autorsko djelo zapravo refleksivno tijelo jer sam u njega ugradila mnoge svoje spoznaje o umjetnosti koje sam stekla tijekom dosadašnjeg života.

Piše: dr.art. Mirna Rudan Lisak

Doktorica umjetnosti, diplomirana inženjerka arhitekture, savjetnica u Uredu za kulturu Grada Zagreba, stipendistica Vlade Francuske Republike, autorica knjige i eseja objavljenih u stručnim časopisima, održala niz predavanja o kulturi i umjetnosti, počasna članica i glavna urednica Hrvatskog društva „Aleksandar Skrjabin“

srp 25, 2020

Muzika kao početak i kraj mojih istraživanja

Uvijek sam mislila da ću jednom biti muzičar, no nažalost (ili na sreću) sudbina me odvela posve drugim putem. Tako sam prvo diplomirala na Arhitektonskom fakultetu, a doktorski studij upisala sam na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Tad sam pomislila „nije muzička, ali je barem akademija“, a moj prijedlog simultanog istraživanja skladatelja Aleksandra Skrjabna i slikara Alekseja Javljenskoga odmah je dao naslutiti da se interdisciplinarno želim vratiti svojoj prvoj strasti – muzici. Moj mentor, akademik Igor Rončević, rekao mi je da istraživanje također mora biti povezano sa suvremenim kontekstom, jer u protivnom neću zakoračiti u neistraženi prostor niti stvoriti novu stepenicu u svjetskom znanju. Zahvaljujući toj uputi u istraživanje sam uvela još jednoga meni dragog umjetnika, ali ne produktivnoga kao što su to Skrjabin i Javljenski, već reproduktovnoga – svjetski poznatog pijanista Ivu Pogorelića. Pretpostavila sam da će mi upravo njegova umjetnost pomoći prenijeti istraživanje u današnje visoko-reproduktovno doba.

Ne treba posebno isticati da se moj prijedlog na Akademiji likovnih umjetnosti smatrao najblaže rečeno „malo čudnim“, ali objasnila sam da ću pokazati kako je likovna dionica primjenjiva na sve grane umjetnosti uopće, pa tako i na Pogorelićev pijanizam koji mojoj temi odgovara upravo zato što posjeduje nesvakidašnje bogat kolorit glazbenih tonova. U konačnici, moje likovno djelo (koje je bilo neizbježan završni dio istraživanja i preduvjet za stjecanje titule doktorice umjetnosti) može imati uporište u bilo čemu, pa nije neobično da je moja multidisciplinarna virtualna svjetlosna instalacija na kraju bez ograničenja i bila sintezom istraživanih umjetnika, odabranih čak pet grana umjetnosti (muzike, slikarstva, književnosti, arhitekture i plesa), kao i teorije i filozofije umjetnosti, što sam sve uspješno povezala sa znanošću.

Oduvijek sam obožavala svirati klavir pa mi je poseban doživljaj bio održati promociju svoje prve knjige na Muzičkoj akademiji u Zagrebu

Kromatske fantazije u novoj zgradi Muzičke akademje

U razdoblju od 2012. do 2014. svoja sam istraživanja na nešto višoj literarnoj razini već objavila u nagrađivanom časopisu za književnost, kulturu i znanost Riječi. No u jednom sam trenutku shvatila da svoje tekstove moram objediniti, jer unatoč tomu što ih je moguće čitati neovisno, među njima je ostvarena neraskidiva povezanost koja čitatelja dovodi do zaključka cijelog istraživanja. Kako mi je stil pisanja svojom neponovljivom kritikom brusio Andrija Tunjić, urednik časopisa Riječi i vrhunski kazališni kritičar u časopisu Vijenac (ujedno autor niza knjiga), zamolila sam ga da upravo on bude urednikom moje prve knjige.

Tek sam u knjizi po vlastitim kriterijima uspjela ostvariti zadovoljavajući literarni izraz, pri čemu sam svoje tekstove nadopunila još nekim spoznajama i poveznicama između raznih grana umjetnosti i do tada nepovezanih umjetničkih djela i njihovih umjetnika. Upravo su kromatske fantazije Skrjabina, Javljenskoga i Pogorelića bile glavnom temom pod čijim sam okriljem pokazala da reproduktivni umjetnici poput produktinih mogu ostvariti apstraktni izraz. Stoga je divno bilo promociju organizirati u novoj zgradi Muzičke akademije u Zagrebu, na čijem je krovu instalacija u duginim bojama kojima sam i ja „obojila“ crno-bijele klavirske tipke na naslovnici svoje knjige. Takav je dizajn odmah pokazao da su Skrjabinove svjetlosne orgulje bile lajtmotiv mojih istraživanja, a silueta klavira pružila je utočište vrlo dugačkom podnaslovu moje knjige.

PROF. GAŠPAROVIĆ: „Mirnu Rudan Lisak upoznao sam sasvim slučajno i nisam slutio da će mi tom prigodom pokloniti svoju knjigu, koju sam pročitao s velikim zanimanjem. Danas, naime, ima vrlo malo ljudi koji imaju originalnu ideju, a premda bi doktori znanosti ili umjetnosti za svoje teze trebali imati originalne ideje, većinom je riječ o preuzetima, koje se onda dorađuju novim istraživanjima. Ideja dr. Rudan Lisak posve je originalna i vrlo zanimljiva.“

Govornici briljirali originalnim interpretacijama istog djela

Naslov moje knjige je Apstraktna reproduktivna kao produktivna umjetnost: Kromatske fantazije skladatelja Aleksandra Skrjabina, slikara Alekseja Javljenskoga i pijanista Ive Pogorelića, a sadržajem sam htjela pokazati da reproduktivni umjetnici poput produktivnih mogu ostvariti neprepoznatljivost originala, unatoč tomu što napisano djelo moraju poštovati u cijelosti. Kad jednom krenu rastvarati izvorno djelo, na raspolaganju poput slikara imaju beskonačne nijanse glazbenih tonova, što je prof. Ljubomir Gašparović odabrao za nit vodilju kad je Skrjabinovu kompoziciju Feuillet d’album, op. 58, odsvirao čak dva puta – na početku i na završetku događanja – kako bi pokazao da se ista skladba može svirati do te mjere različito da slušatelj bez upute gotovo neće moći shvatiti da je riječ o istom djelu. Pritom je u svojoj prvoj izvedbi svirao točno kako u knjizi opisujem Skrjabinov skladateljski postupak (pronašao je težište u jednoj noti i sve je ostale dijelove kompozicije organizirao oko toga jednoga jedinog tona), a na kraju je izveo pogorelićevski postupak usporavanja muziciranja, što je preobrazilo kompoziciju u eterični fluxus obojan cijelom paletom nijansi glazbenih tonova.

Uz Skrjabinovu muziku za promociju je elektronsku glazbu skladao Robert Selimović, a slušali smo je prilikom ulaska u dvoranu te kao pratnju mojem video-radu naslovljenome Muzički ikonostas slikara ALekseja Javljenskoga. Nazočne je pozdravila predsjednica Matice hrvatske Sisak Đurđica Vuković, nakon čega je prvi govorio urednik Andrija Tunjić prisjećajući se mojih početaka. Zatim je govorio prof. Zlatko Kauzlarić Atač, recenzent knjige (također aktualni voditelj Doktorskog studija na Akademiji likovnih umjetnosti i predsjednik Povjerenstva za ocjenu i obranu mojeg doktorata), a prof. Gašparović moju je knjigu predstavio jednako zanimljivo kao što je i svirao. Nakon svih i ja sam jedva čekala nešto reći, jer konačno sam se našla u omiljenoj situaciji kad poput reproduktivnog umjetnika mogu interpretirati vlastito djelo. Govor prof. Atača naknadno je objavljen u časopisu Riječi, dok je vijest o promociji prenio Vijenac.

Godine rada i truda bile su potrebne prije tiskanja knjige – oduševilo me koliko je ljudi došlo čuti o mojim istraživanjima

Prije početka prof. Gašparović svira Skrjabinovu skladbu Feuillet d’album

Nakon što je predsjednica Matice hrvatske Sisak Đurđica Vuković pozdravila sve nazočne urednik Andrija Tunjić prvi je govorio o mojem radu

Prof. Zlatko Kauzlarić Atač bio je recenzent moje knjige, a njegov govor objavio je časopis Riječi (drugi recenzent bio je prof. Bogdan Gagić)

Pogorelićeve interpretacije uspoređujem s Picassovim slikarstvom

Vrlo zanimljiv govor prof. Gašparovića koji je sa zanimanjem pročitao moju knjigu

Kako sam uvijek htjela biti reproduktivna umjetnica užitak mi je nastupiti i sama predstaviti svoj rad

Prof. Gašparović još jednom svira istu Skrjabinovu skladbu, ali na posve različit način pa je trebalo naglasiti da je riječ o istoj kompoziciji

Druženje s obitelji, kolegama i prijateljima – hvala svima na dolasku!

Iznenadilo me koliko ljudi želi moju posvetu – nisam to očekivala jer je riječ o mojoj prvoj knjizi

Zahvale ljudima i institucijama koje su mi pružile podršku, a knjigu sam posvetila svojoj majci Tatjani Valić Rudan koja je bila pijanistica

Nema pravog veselja bez obitelji i prijatelja – knjigu u ruci drži Robert Selimović, autor praizvedene elektronske glazbe

U publici obitelj, kolege, prijatelji i ljubitelji umjetnosti

Oduševilo me koliko je ljudi došlo na promociju, jer bila sam svjesna da je riječ o mojoj prvoj knjizi nadajući se kako će dvorana biti barem ugodno popunjena. Zato nisam mogla doći k sebi kad sam vidjela da nema dovoljno stolaca i da će dio publike na dnu dvorane promociju odslušati na nogama! Predivno sam se osjećala uz članove obitelji, brojne prijatelje, ali i moje profesore i kolege, a svoj interes je dolaskom iskazao čak i jedan akademik. Mnogi su na licu mjesta odmah i kupili moju knjigu, a kako do tog trenutka nisam o sebi razmišljala kao o autorici, jedva sam se snašla kad sam poznatima i nepoznatima u knjizi trebala napisati posvetu. Svima zahvaljujem na dolasku, nikad u profesionalnom životu nisam osjetila toliku količinu pozitivne energije!

„Plakat oblikovan za promociju koja me  još jednom podsjetila na to da čovjek ništa u životu ne može sam – neizmjerno sam zahvalna svojem uredniku i izdavaču, kao i govornicima koji su predstavili moju knjigu; sponzor promotivnog materijala bio je LASER-PLUS d.o.o., a prva osoba koja je kupila knjigu bio je veliki Ivo Pogorelić“

„Plakat oblikovan za promociju koja me  još jednom podsjetila na to da čovjek ništa u životu ne može sam – neizmjerno sam zahvalna svojem uredniku i izdavaču, kao i govornicima koji su predstavili moju knjigu; sponzor promotivnog materijala bio je LASER-PLUS d.o.o., a prva osoba koja je kupila knjigu bio je veliki Ivo Pogorelić“

U publici obitelj, kolege, prijatelji i ljubitelji umjetnosti

Oduševilo me koliko je ljudi došlo na promociju, jer bila sam svjesna da je riječ o mojoj prvoj knjizi nadajući se kako će dvorana biti barem ugodno popunjena. Zato nisam mogla doći k sebi kad sam vidjela da nema dovoljno stolaca i da će dio publike na dnu dvorane promociju odslušati na nogama! Predivno sam se osjećala uz članove obitelji, prijatelje, ali i moje profesore i kolege, a svoj interes dolaskom je iskazao čak i jedan akademik. Mnogi su na licu mjesta odmah i kupili moju knjigu, a kako do tog trenutka nisam o sebi razmišljala kao o autorici, jedva sam se snašla kad sam poznatima i nepoznatima u knjizi trebala napisati posvetu. Svima zahvaljujem na dolasku, nikad u profesionalnom životu nisam osjetila toliku količinu pozitivne energije!

{

O apstrakciji

Apstrakcija je čežnja prema
beskonačnosti i savršenstvu.

– Mirna Rudan Lisak

O interpretacijama

Sugestivne interpretacije od postojećega mogu stvoriti novo umjetničko djelo.

– Mirna Rudan Lisak

O tonovima i bojama

Nijansa je u slikarstvu ton boje, dok je u
muzici obrnuto – nijansa je boja tona.

– Mirna Rudan Lisak

O kraju umjetnosti

Konačni kraj zapadne umjetnosti odjek je sebe samoga u reprodukciji vlastite produkcije.

– Mirna Rudan Lisak

{

Mirna Rudan Lisak svojom knjigom otvara brojna pitanja o odnosu produktivne i reproduktivne umjetnosti te daje izvrsne primjere kojima sve okreće naglavačke, a da red zapravo nije narušen. Čitalac si pritom nužno postavlja vječno pitanje: kokoš ili jaje?

– PROF. ZLATKO KAUZLARIĆ ATAČ, RECENZENT

Hvala dr. Mirni Rudan Lisak što je za Telegram.hr napisala znalački tekst o našemu velikom umjetniku, nedavno preminulom profesoru Bogdanu Gagiću. Uzmite si vremena za pročitati, vrijedit će vam.

– HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

Drago mi je da u nas netko također istražuje komplicirane i teško shvatljive veze između boje i zvuka, stoga smatram da je izložba Josefa i Anni Albers u godini kad obilježavamo 100. obljetnicu osnutka Bauhausa idealan okvir za predavanje dr. Mirne Rudan Lisak.

– DR.SC. SNJEŽANA PINTARIĆ, RAVNATELJICA MSU

Možda će Vas također zanimati…

Pridružite nam se!

Naše društvo bavi se promicanjem umjetnosti velikoga ruskog skladatelja i pijanista Aleksandra N. Skrjabina.

Svi ljubitelji Skrjabinove umjetnosti mogu doprinijeti radu društva – potrebno je samo ispuniti pristupnicu i poslati je na naš e-mail!

Pin It on Pinterest

Share This